-pxa es el morfema verbal plural. Jumax sarata se traduce 'Tú vas' Si se usa la segunda persona plural jumanaka, la forma verbal sería sarapxta (se elide la vocal). Jumanakax sarapxta 'Ustedes van'